लक्ष्यवर लक्ष
   दिनांक :17-Feb-2019
भारताचा कविळ तरर्णोंांडच नव्हि, तर प्रेतभासंन्नि 17 वर्षीय लक्ष्य सनि हाच भेवष्यात प्रेतष्ठच्यिा ऑल इंग्लंड र्ेंॅडमिंटन स्र्धिेचि ेवजतििदि जिंकलि असा ेवश्वास आहि.
 
उत्तराखंडच्या अलमाडिामध्यि जन्म झाललिा लक्ष्य सनि याच्या प्रेतभचिी चमक अगदी युवावस्थतिच ेदसून आली. मूळात घरातच त्याला र्ेंॅडमिंटनच्या क्रीडाकौशल्याचि र्ेंाळकडू ओण िाषिक वातावरण ेमळालि. लक्ष्यचि वडील डी.कि. सनि हि र्ेंॅडमिंटन प्रेशक्षक आहि व त्याचा भाऊ ेचराग सनि हासुद्धा आंतरराष्ट्नीय र्ेंॅडमिंटनटिू आहि. ेशवाय या लक्ष्य नावाच्या ेहर्‍याला िैलू िाडण्याचि काम ऑल इंग्लंड ेवजतिि प्रकाश दिुकानि व ेवमल कुमारसारख्या ेदग्गज प्रेशक्षकांनी कलिि.
2016 साली लक्ष सनिनि ज्युेनयर र्ेंॅडमिंटन सर्कीटमध्यि चमकदार प्रदर्शन करून सर्वांचि लक्ष वधिून घतिलि. उत्कृष्ट कामेगरीच्या आधारावरच त्यानि र्फिे्रंुवारी 2017 साली र्ेंीडब्ल्यूएफच्या रँकिंगमध्यि अव्वल स्थान ेमळेवलि हातिि.

 
 
लहानग्या वयात त्यानि वपरष्ठ गटाच्या आंतरराष्ट्नीय िातळीवरील स्र्धिेतही आल्यिा कौशल्याची छाि साडिली. 2016 साली इेंडया आंतरराष्ट्नीय मोलका स्र्धिेत त्यानि िुरुष एकरिीचि ेवजतििदिसुद्धा टिकावलि हातिि. 2018 साली लक्ष्य सनिनि अेंतम सामन्यात अव्वल ेवश्वमानोंकत कुन्लावत ेवेतदसरणला रिाभवाचा धङ्खका दति ओशयाई ज्युेनयर र्ेंॅडमिंटन ेवजतिा म्हणून नावरूिास आला. 2018 उन्हाळी यूथ ऑेलम्ििकमध्यि त्यानि भारताचि प्रेतेनेधत्व करत एकरिीतील रौप्यदिक ेमळेवलि व ेमश्र सोंघक प्रकारात अल्फाच्या साथीनि सुवर्णदिक टिकावण्याची ेकमया कलिी.
 
अलीकडचि गुवाहाटी यथिि 74 व्या आंतरराज्य-आंतरझानिल र्ेंॅडमिंटन स्र्धिेत लक्ष्य सनि, आकर्षी कश्यि, ेमश्र दुहरिीची जाडिी श्लाकि रामचंद्रन व श्रीयांशी रिदशिी यांनी उत्कृष्ट प्रदर्शन करत आल्यिा भारतीय ेवमानतळ प्रोधकरण (एएआय) संघाला सातव्यांदा सोंघक ेवजतििदि ेमळवून ेदलि. िेहल्या िुरुष एकरिीत लक्ष्यनि प्रेतस्र्धिी शुभांकर डचिा 21-17, 21-17 असा रिाभव कलिा. लक्ष्यच्या यशाची कमान अशीच चढती रोहली, तर ताि एकेदवस ेनश्चितच ऑल इंग्लंड र्ेंॅडमिंटनचि ेवजतििदि टिकावलि, यावर काहीही दुमत नाही.
ेमलिंद महाजन