गायक
   दिनांक :17-Feb-2019
माणसात इच्छा असलि तर अनकि मार्ग प्रशस्त हातिात. मग ताि मार्ग खडतर असला तरी पिरश्रम कल्यिानंतर संकटरूिी मार्गावर गोलचा अंथरला जाताि. अशाच खडतर मार्गावरून कष्ट करीत अेभनय ओण गायन क्षत्रिात स्वत:चि अस्तित्व ेनर्माण करण्यासाठी एक तरुण पिरश्रम करीत आहि. त्या पिरश्रमाला यशाचि अंकुर फुटत आहति. प्रमि ेकसन ेधराल असि या युवकाचि नाव आहि. त्याचा जन्म 1985 सालचा चंद्रिुरातला. लहानणिी वेडलांचि छत्र हरवलि. त्यानंतर आईनचि सर्वांचि िालनिाषिण कलिि. तहिी र्ेंाजारात भाजी ेवकून.
िेहलििासूनच प्रमिला अेभनय ओण गाण्याची प्रचंड आवड हातिी. माठिा हाति असतानाच त्याची कला र्ेंहरत गलिी. चंद्रिुरात अनकि स्टजि शाि कलिि. णि कललिा िोहजि तसा वाव ेमळत नव्हता. मग काही वर्षांिूर्वी ताि नागिुरात आला. यथिि त्याला त्याच्या मनासारखि काम करण्याची संधी ेमळाली. त्यानि स्वत:चि ेधराल प्रॉडङ्खशन या नावानि गाण्याचि अर्ल्ेंम काढलि. प्रमिचि व्येङ्खतमत्त्व अेतशय आकर्षक आहि. िाहताक्षणीच समारिच्याला भुरळ डिलि अशी दहियष्टी त्याला लाभली आहि. आवाजात गाडिवा असल्यानि सर्वच गाणी कर्णमधुर वाटतात. उत्तम अेभनय, दखिणि व भारदस्त व्यङ्खितमत्त्व, मधुर आवाज ओण नागिुरातील आर्जूेंाजूच्या ेनसर्गरम्य स्थळावरील ेचत्रीकरण यामुळि त्याचि अर्ल्ेंम लक्षणीय ठरतात. ेवशषि म्हणजि आधुेनक तंत्रज्ञान असलल्यिा कॅमर्‍यिांनी कलिलिि ेचत्रीकरण हि अर्ल्ेंमचि वैेशष्ट्य आहि.

 
 
व्हॅलेंटाईनच्या ेनेमत्तानि त्याचा ‘तुम ना ेमलि’ हा अर्ल्ेंम प्रदेर्शत झाला आहि. तसचि यािूर्वी र्‘ेंर्जिुेंान’, ‘मला जाडीजुडी लव्हर िोहजि’, ‘यि प्यार है और ङ्खया’, ‘नारी कुट्टी’ हि अर्ल्ेंम प्रदेर्शत झालि ओण त्यांनी युवकांच्या मनाचा ठाव घतिला आहि. इतकि अर्ल्ेंम कल्यिानंतर त्याची नजर आता र्ेंॉलीवूडकडि लागली आहि. तसि त्याचि प्रयत्न सुरू आहति. णि भारदस्त माणसाचा हात िाठीशी नसल्यानि तथिि िाय ठविण्याचा संघर्ष सुरू आहि. िुढील काही ेदवसानंतर त्याच्या ‘कज्जल’ (काजळ) या मराठी ेचत्रटिाचि ेचत्रीकरण सुरू हाणिार आहि. सध्या त्यावर संिूर्ण लक्ष केंेद्रत कलिि आहि.
नागिुरातील गुणी कलावंतांना नागपरकांचा िोहजि तसा प्रेतसाद ेमळत नसल्याची खंत त्यानि व्यङ्खत कलिी. आल्यिाकडि सर्वच र्ेर्ंोंी र्मुेंलक ओण तंत्रज्ञानानि पिरिूर्ण असतानाही याग्यि व्यासिीठाअभावी यथिील तरुण मागि डित असल्याचि त्यानि सोंगतलि. नागिुरात काणित्याही कार्यक्रमासाठी मुर्ंेंईच्या लाकिांना र्ेंालिोवण्यात यतिि, यथिि त्यांचा उदाि उदाि हातिाि, णि स्थोनक कलावंतांना िोहजि तसि प्रात्सिाहन ेमळत नाही, अशी हळहळ त्यानि व्यङ्खत कलिी.
 
त्याच्या अर्ल्ेंम तयार करण्याच्या चमूमध्यि ेदग्दर्शक रवी िाटील, ेनर्माती परया डी. िी., अेभनत्रिी र्सेंा शखि, संगीतकार अेभराम, गीतकार अमर ेधराल यांचा मालिाचा सहभाग असताि. गायक ओण नायक अर्थातच प्रमि ेधराल आहि. वषिभूषा रोगणी चौरेसया, कॅमरिामधून उत्कृष्ट ेचत्रीकरणाची र्जेर्ंोंदारी ेदनशि सामिकुवर सांभाळतात.
ेमत्रांनाि, प्रमिच्या िुढील भरभराटीसाठी ओण यशासाठी आणिा सर्वांच्या शुभच्छिा ओण आशीर्वादाची आवश्यकता आहि. त्याचा गायन ओण अेभनयाचा िुढील प्रवास सुखकर हाविाि, ही तभाची सेदच्छा.
र्ींहमिंत सालाडिकर